Familiehulp blij met BelRAI Screener

Familiehulp blij met BelRAI Screener

belrai kleiner

De BelRAI Screener is een nieuw digitaal inschalingsinstrument voor zorgbehoevendheid. Dit instrument kan, net zoals de BEL, input geven aan een persoonlijk zorgverleningsplan. Aan deze nieuwe schaal is ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering) gekoppeld. Vanaf 2021 moet het bestaande instrumenten vervangen. De voorbije jaren werd het instrument uitvoerig getest door woonzorgactoren in Dendermonde en recent ook in het Waasland. Walter Brusselaers, operationeel directeur van Familiehulp en trekker van het pilootproject is zeer tevreden met het resultaat.

Walter Brusselaers: “De meerwaarde van één digitaal instrument voor de thuiszorg en de residentiële ouderenzorg is groot. Andere betrokken of nieuwe zorgverleners kunnen op termijn de BelRAI Screener raadplegen waardoor de cliënt en zijn mantelzorgers maar één keer hun verhaal zullen moeten doen. Al die zorgverleners zullen ook dezelfde ‘taal’ spreken. Hoewel we zo helder mogelijk communiceren, is vakjargon in de zorg niet te vermijden. Nu dat één jargon wordt, zal dit een pak eenvoudiger worden voor alle betrokkenen. Tijdens multidisciplinair overleg kan dit ook misverstanden helpen voorkomen. Dit instrument kan gebruikt worden bij de start van de hulpverlening en bij de opmaak van het zorgplan. Bovendien bepaalt de score op de BelRAI Screener eenduidig wie recht heeft op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. We waren dan ook bijzonder enthousiast om dit instrument in de praktijk uit te testen. In Dendermonde en het Waasland gingen we met 43 andere zorgactoren aan de slag. We gebruikten de BelRAI Screener voor inschalingen door diensten voor gezinszorg, woonzorgcentra, de indicatiestellers van mutualiteiten en OCMW’s. Kortom … een belangrijke stap in de ontschotting en verdere samenwerking van de eerstelijnszorgactoren!”

Mieke Taelman, partner zorgbeleid van Familiehulp en medeprojectverantwoordelijke van het pilootproject:We hebben bij de praktijktoets in het pilootproject onder meer ingezet op de ontwikkeling van een kwalitatief goede opleiding en opvolging. Zelf volgde ik de train-de-trainer bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek om met de BELRAI Screener te leren werken. Zo kon ik het gebruik ervan aanleren aan onze zorgpartners. Zij doen de inschaling van onze cliënten tijdens huisbezoeken. In totaal werden bijna 7.000 inschalingen gedaan, waarvan Familiehulp er meer dan 750 voor haar rekening heeft genomen. Tijdens regelmatige intervisiemomenten delen we ervaringen met het nieuwe instrument en gaan we na of we op een juiste en klantvriendelijke manier scoren. Dat we de methodiek uitvoerig konden testen en dat er rekening gehouden werd met onze aanbevelingen is een plus. Zo zal een bijkomende leidraad voor het invullen van de BelRAI Screener onze collega’s helpen om aan de slag te gaan. Tegen 2021 zullen al onze zorgpartners (net zoals de indicatiestellers van andere zorgactoren) opgeleid worden. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek is dit volop aan het voorbereiden. Voor onze verzorgenden en huishoudhulpen verandert er op korte termijn niets.

Walter Brusselaers: “Familiehulp is bijzonder tevreden dat minister Vandeurzen de BelRAI Screener positief evalueert en een doorstart mogelijk maakt. De minister en het Agentschap Zorg en Gezondheid verdienen een pluim om dit als een van de prioriteiten van hun beleid te stellen. Het instrument sluit naadloos aan bij het beleid van de Vlaamse diensten voor gezinszorg. We kiezen voor samenwerking met de cliënt, zijn mantelzorgers en zijn verschillende zorgactoren, met één gemeenschappelijk doel:  afgestemde zorg realiseren. Dat minister Vandeurzen een bijkomend budget heeft vrijgemaakt om gegevensdeling tussen de federale en Vlaamse diensten te faciliteren via een elektronisch platform is een belangrijke voorwaarde voor het toekomstig succes van de BelRAI Screener. We zijn ervan overtuigd dat iedereen hier beter van zal worden.”
 

Het pilootproject werd uitgevoerd door het Consortium Pilootproject BelRAI Screener bestaande uit Zorggezind, VVSG, Landsbond van de Neutrale ziekenfondsen, de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Landsbond van de Socialistische Mutualiteiten, de Landsbond van de Liberale Ziekenfondsen, de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Zorgnet-Icuro en VLOZO.