Familiehulp privacy en cookieverklaring

Familiehulp privacy en cookieverklaring

Privacy

Voor gezinszorg en dienstencheques

Familiehulp verbindt zich er toe om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring geldt voor de zorg – en dienstverlening door de afdelingen thuiszorg en dienstencheques van Familiehulp. Sommige bepalingen zijn enkel van toepassing op één afdeling, zoals hieronder wordt aangegeven.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens en op welke basis

Klantenbeheer

1. Familiehulp verwerkt jouw persoonsgegevens in uitvoering van het klantencontract en de dienstverlening door Familiehulp.

De juridische basis voor deze verwerking is de contractuele noodzaak. Dit wil zeggen dat Familiehulp deze gegevens moet verwerken om het  klantencontract te kunnen uitvoeren. Familiehulp verwerkt ook bepaalde persoonsgegevens omdat de wet ons dit oplegt. De juridische basis is dan de wettelijke verplichting van toepassing op Familiehulp.  

De verstrekking van de betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als de gevraagde persoonsgegevens niet aan Familiehulp worden bezorgd, kan Familiehulp de overeenkomst niet uitvoeren.

Familiehulp thuiszorg  zal onder meer gezondheidsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, d.w.z. voor het verlenen van zorg en/of andere diensten. Deze gezondheidsgegevens worden soms verkregen van andere zorgverleners in de context van de zorgverstrekking en/of dienstverlening. Familiehulp dienstencheques zal enkel gezondheidsgegevens verwerken wanneer deze zelf door de klant werden meegedeeld of bekendgemaakt en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Familiehulp zal ook beperkte informatie over naaste familie en mantelzorgers (*) verwerken, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het  klantencontract.

Familiehulp thuiszorg verwerkt het Rijksregisternummer en beschikt hiervoor over een machtiging Beraadslaging RR nr. 36/2008 van 30 juli 2008 van het Sectoraal comité van het Rijksregister.

2. Daarnaast verwerkt Familiehulp ook jouw gegevens om enquêtes en peilingen uit te voeren bij jou in verband met de dienstverlening van Familiehulp en andere gerelateerde materies. De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen.

3. Tenslotte verwerkt Familiehulp jouw persoonsgegevens om je op regelmatige basis nieuwsbrieven te sturen en andere informatie te verstrekken over Familiehulp en haar dienstverlening. Deze informatie kan jou op allerlei manieren bereiken, onder meer per post en e-mail.

De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen.

Statistische verwerking

4. Deze verwerking omvat de verwerking van jouw persoonsgegevens om anonieme statistieken over de gebruikers van de diensten van Familiehulp op te maken.

De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging, de vrijheid van ondernemen en informatieverstrekking (d.w.z. het recht op een transparante communicatie over de maatschappelijke dienstverlening van Familiehulp).


Welke persoonsgegevens

5. We verwerken de volgende persoonsgegevens: identificatiegegevens (zoals naam, adres, Rijksregisternummer *), familiale gegevens * (zoals gezinssamenstelling), contactgegevens, gegevens over je gezondheid en financiële gegevens* (gegevens om je bijdrage gezinszorg te berekenen)


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

6. Met uitzondering van de wettelijke bewaarplicht voor een langere termijn, bewaart Familiehulp de persoonsgegevens maximum vijf jaar na het einde van het laatste, met de  klant gesloten,  klantencontract.


Met wie delen wij persoonsgegevens

7. Familiehulp deelt enkel persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Openbare overheden (bv. in het kader van subsidiëring van onze dienstverlening)
 • Verwerkers, d.w.z. dienstverleners die persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Familiehulp verwerken
 • Professionele raadgevers
 • Andere zorg- en hulpverleners voor zover nodig voor de zorgverstrekking of hulpverlening door Familiehulp thuiszorg  en “met respect voor het gedeeld beroepsgeheim”
 • de uitgiftemaatschappij van de dienstencheques m.b.t. de dienstencheques dienstverlening


Uitvoer van persoonsgegevens

8. In de context van de organisatie van de dienstverlening van Familiehulp kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien deze landen geen passende bescherming bieden, dan zal Familiehulp de uitvoer van deze persoonsgegevens onderwerpen aan passende bescherming door gebruik te maken van de modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie. Meer informatie over deze modelcontractbepalingen kan worden gevonden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/doorgifte-buiten-de-eu-zonder-passende-bescherming).


Jouw rechten volgens de privacywetgeving

9. Als klant beschik je volgens de GDPR kosteloos over volgende rechten:

 • Het recht op inzage in, verbetering van en wissing van jouw persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van bezwaar op grond van omstandigheden eigen aan jouw specifieke situatie.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op beperking van de verwerking
 • Het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden gebeuren. Familiehulp kan aan jou bijkomende gegevens vragen om jouw identiteit te verifiëren, indien er redelijke twijfels bestaan omtrent jouw identiteit bij de uitoefening van jouw rechten (b.v. het verzoek wordt verstuurd vanuit een e-mailadres dat ons onbekend is).


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

10. Familiehulp heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kan deze persoon contacteren in het kader van de uitoefening van jouw wettelijke rechten of over andere vragen die je hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Familiehulp.  

 • Post via Familiehulp vzw, Koningsstraat 294 te 1210 Brussel
 • Telefonisch via 02 227 40 10
 • E-mail via fvg@familiehulp.be

 

(*) Enkel van toepassing op Familiehulp thuiszorg

 

Voor eerstelijnspsychologische zorg

Familiehulp verbindt zich er toe om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring geldt voor de zorg – en dienstverlening door de afdeling  eerstelijnspsychologische zorg van Familiehulp.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens en op welke basis

Klantenbeheer

1. Familiehulp verwerkt jouw persoonsgegevens in uitvoering van het klantencontract en de dienstverlening door Familiehulp.

De juridische basis voor deze verwerking is de contractuele noodzaak. Dit wil zeggen dat Familiehulp deze gegevens moet verwerken om het klantencontract te kunnen uitvoeren. Familiehulp verwerkt ook bepaalde persoonsgegevens omdat de wet ons dit oplegt. De juridische basis is dan de wettelijke verplichting van toepassing op Familiehulp. 

De verstrekking van de betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als de gevraagde persoonsgegevens niet aan Familiehulp worden bezorgd, kan Familiehulp de overeenkomst niet uitvoeren.

Familiehulp eerstelijnspsychologische zorg zal onder meer gezondheidsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, d.w.z. voor het verlenen van zorg en/of andere diensten. Deze gezondheidsgegevens worden soms verkregen van andere zorgverleners in de context van de zorgverstrekking en/of dienstverlening. Familiehulp zal ook beperkte informatie over naaste familie en mantelzorgers verwerken, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het klantencontract.

Familiehulp eerstelijnspsychologische zorg verwerkt het Rijksregisternummer van klanten in het maatwerk. Daarnaast worden deze rijksregisternummers ook ingevoerd in Mental Health Care, een softwaretoepassing om de terugbetaling van psychologen door het RIZIV mogelijk te maken. Familiehulp is via haar psychologen gemachtigd tot het verwerken van het Rijksregisternummer, op basis van artikel 8/1 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen (hierna: de e-Healthwet).

Psychologen die werken bij Familiehulp maken gebruik van Mediris Multi Pro, een webapplicatie die aangesloten is op het eHealth-netwerk, om patiëntendossiers te beheren en te delen met andere zorgverleners van die patiënt.

Het platform eHealth heeft toegang tot de informatie die in het Rijksregister is opgeslagen, en het recht om Rijksregisternummers te gebruiken, op basis van artikel 7 van de e-Healthwet.

2. Daarnaast verwerkt Familiehulp ook jouw gegevens om enquêtes en peilingen uit te voeren bij jou in verband met de dienstverlening van Familiehulp en andere gerelateerde materies. De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen.

3. Tenslotte verwerkt Familiehulp jouw persoonsgegevens om je op regelmatige basis nieuwsbrieven te sturen en andere informatie te verstrekken over Familiehulp en haar dienstverlening. Deze informatie kan jou op allerlei manieren bereiken, onder meer per post en e-mail.

De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen.

Statistische verwerking

4. Deze verwerking omvat de verwerking van jouw persoonsgegevens om anonieme statistieken over de gebruikers van de diensten van Familiehulp op te maken.

De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging, de vrijheid van ondernemen en informatieverstrekking (d.w.z. het recht op een transparante communicatie over de maatschappelijke dienstverlening van Familiehulp).


Welke persoonsgegevens

5. We verwerken de volgende persoonsgegevens: identificatiegegevens (zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, Rijksregisternummer , contactgegevens, gegevens over je gezondheid en financiële gegevens* (gegevens om je bijdrage gezinszorg te berekenen)


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

6. Gelet op de wettelijke bewaarplicht, bewaart Familiehulp de persoonsgegevens minimum 30 en maximum 50 jaar na het laatste patiëntencontact.


Met wie delen wij persoonsgegevens

7. Familiehulp deelt enkel persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Openbare overheden (bv. in het kader van subsidiëring van onze dienstverlening)
 • Verwerkers, d.w.z. dienstverleners die persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Familiehulp verwerken
 • Professionele raadgevers
 • Andere zorg- en hulpverleners voor zover nodig voor de zorgverstrekking of hulpverlening door Familiehulp thuiszorg en “met respect voor het gedeeld beroepsgeheim”


Uitvoer van persoonsgegevens

8. In de context van de organisatie van de dienstverlening van Familiehulp kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien deze landen geen passende bescherming bieden, dan zal Familiehulp de uitvoer van deze persoonsgegevens onderwerpen aan passende bescherming door gebruik te maken van de modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie. Meer informatie over deze modelcontractbepalingen kan worden gevonden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/doorgifte-buiten-de-eu-zonder-passende-bescherming).


Jouw rechten volgens de privacywetgeving

9. Als klant beschik je volgens de GDPR kosteloos over volgende rechten:

 • Het recht op inzage in en verbetering van jouw persoonsgegevens. U heeft geen recht op wissing gezien de minimumretentietermijn van 30 jaar.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van bezwaar op grond van omstandigheden eigen aan jouw specifieke situatie.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op beperking van de verwerking
 • Het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden gebeuren. Familiehulp kan aan jou bijkomende gegevens vragen om jouw identiteit te verifiëren, indien er redelijke twijfels bestaan omtrent jouw identiteit bij de uitoefening van jouw rechten (b.v. het verzoek wordt verstuurd vanuit een e-mailadres dat ons onbekend is).


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

10. Familiehulp heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kan deze persoon contacteren in het kader van de uitoefening van jouw wettelijke rechten of over andere vragen die je hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Familiehulp.

 • Post via Familiehulp vzw, Koningsstraat 294 te 1210 Brussel
 • Telefonisch via 02 227 40 10
 • E-mail via fvg@familiehulp.be

Cookies

Een 'cookie' is een klein gegevensbestandje dat bij het bezoeken van websites op je computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. In dit gegevensbestandje wordt informatie opgeslagen (bijvoorbeeld over bepaalde voorkeuren van de bezoeker). De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen.

Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de website verlaat. Andere cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan zolang je ze niet zelf wist. Familiehulp gebruikt noodzakelijke cookies en optionele cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je de Familiehulp website wil lezen.
Hieronder staan de noodzakelijke cookies die Familiehulp gebruikt:

Naam: Google Tag Manager
Doel: Beheren van de cookie banner voor de optionele cookies.

Optionele cookies: analysecookies

Familiehulp gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst, om te begrijpen hoe de gebruikers van de Familiehulp website deze gebruiken. Via de cookies van Google Analytics krijgt Familiehulp onder meer informatie over het aantal (unieke) bezoekers, de bezoekerssessies (bezoeken aan de website), hoe de bezoekers de site gebruiken en via welk kanalen (zoals sociale media en zoekrobots) de website van Familiehulp werd bereikt.  Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het verbeteren van de Familiehulp website. De Google Analytics Cookies zijn optionele cookies die je kunt weigeren.

Nadere informatie over de naam van de Google Analytics cookies en de maximumduur van deze cookies vind je hieronder.

tabels cookies

Indien je niet wenst dat gegevens worden verzameld door Google Analytics dan kun je:

 • de Google Analytics cookies weigeren door in de cookies banner van Familiehulp “nee bedankt” aan te klikken.
 • Cookies weigeren door je browserinstellingen aan te passen
 • de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Nadere informatie hierover vind je op Google Analytics Opt Out ; nadere informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je op:  Google Analytics Privacy

Indien je de Google Analytics cookies aanvaardt dan geldt het volgende.  Google kan de informatie, die via Google Analytics cookies wordt verkregen over uw gebruik van de Familiehulp website (met inbegrip van het IP-adres van uw computer), overbrengen naar en opslaan op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten te maken over de activiteit op de website en aanverwante diensten aan te bieden.  Google kan deze informatie aan derden overmaken indien Google hiertoe rechtens wordt verplicht of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Familiehulp maakt gebruik van de volgende mogelijkheden die Google Analytics biedt om uw privacy beter te beschermen: (1) IP-masking:  Dit houdt in dat  uw IP-adres door Google wordt verkort (2)  Google Analytics-gegevens worden niet gedeeld met andere diensten en producten van Google.

Het Belgische recht is van toepassing op deze verklaring. De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd.